Odstránili sme desiatky čiernych skládok

(roky 2015 - 2016)

V roku 2016 sme získali 718-tisíc eur na projekt zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Taktiež sme získali financie na inštaláciu moderných a ekologických podzemných kontajnerov na odpad.

 

Vyčlenili sme peniaze na dobudovanie prekládkovej stanice a na výbehy pre psov. Odstránili sme desiatky čiernych skládok, na ktorých bolo uložených vyše 100 ton komunálneho odpadu. Začali sme bojovať s problematikou obťažujúceho reklamného smogu, zamestnali sme odborníčku v starostlivosti o zeleň v meste.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(roky 2007 - 2010)

Kvalita životného prostredia, rozvoj bývania a bezpečnosť

Zdravý rozvoj mesta si vyžaduje neustále skvalitňovanie životného prostredia, rozvoj bývania ale aj zlepšovanie a  udržiavanie bezpečnosti obyvateľov Liptovského Mikuláša a jeho návštevníkov.


Zvyšujeme podiel separovaného odpadu realizáciou projektov vo výške 214  tisíc eur, ktoré  financujeme z Envirofondu a Recyklačného fondu. Medzi najvýznamnejšie aktivity na zvýšenie separovaného zberu, patrí dobudovanie  infraštruktúry separovania, rozšírenie a vybavenie separačných stredísk a nákup separačných technológií a mechanizmov. Realizovali sme projekt zvýšenia kvality separovaného zberu v okrese Liptovský Mikuláš v celkovej výške takmer  2,6 miliónov eur. V spolupráci s OZ Tatry mesto realizovalo dlhodobú propagačnú kampaň na zvýšenie separovania s názvom Neseparujte sa, separujte s nami.


Liptovský Mikuláš patrí medzi najlepšie mestá na Slovensku v realizácii Programu rozvoja bývania vo výstavbe nájomných bytov. Na rozvoj bytovej výstavby mesto získalo úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške viac ako 3,3 milióna eur a dotácie i nenávratné finančné príspevky z ministerstva výstavby v celkovej výške viac ako 1,2 milióna eur. V rokoch 2007 až 2009 sme odovzdali do užívania 134  bytov (na Ulici 1. mája 50 bytov a v Palúdzke 75 bytov). V tomto roku ešte dáme do užívania byty 34 rodinám. Ďalších 73 bytov, ktoré sú vo výstavbe, bude obývaných už v budúcom roku 2011.


Realizujeme  kroky na zvýšenie bezpečnosti občanov a zníženie kriminality v meste. Zrekonštruovali a rozšírili sme verejné osvetlenie mesta a jeho častí. Presťahovali sme mestskú políciu do vyhovujúcich priestorov na  mestskom úrade, kde sme zriadili aj monitorovacie stredisko kamerového systému. To obsluhujú  aj zamestnanci so zníženou pracovnou schopnosťou. Uviedli sme do prevádzky rozšírený kamerový systém, ktorý monitoruje mesto prostredníctvom 12 pohyblivých a dvoch statických kamier.