Pripravili sme mnoho inovatívnych programov

Obnovili sme metodické dni v rámci základných a materských škôl. Pre pozdvihnutie povedomia o životnom prostredí sme zaviedli Detskú ekologickú konferenciu Separáčik. Zaviedli sme systém Tolerancia nie je len slovo a v rámci neho organizujeme rôzne aktivity v školách.

 

Pravidelné sú prehliadky tvorivosti v materských školách, výborné výsledky prináša Základná umelecká škola a Centrum voľného času. Školy sa úspešne zapojili do grantových projektov a rozšírili svoje knižnice (ZŠ Okoličianska). Obnovili sme telocvičňu a sociálne zariadenia po živelnej pohrome v ZŠ Okoličianska. Centrum voľného času Elán získalo z externých zdrojov peniaze na materiálno športové vybavenie. V Materskej škole Agátik sme vymenili okná, získali sme peniaze na nadstavbu a rozšírenie vyťaženej Materskej školy Komenského, pribudli parkovacie miesta pri ZŠ s MŠ Demänovská a pri Materskej škole v Liptovskej Ondrašovej. Bezpečnostné opatrenia sme zrealizovali pri vstupe do ZŠ s MŠ Okoličianska. Výbornými výsledkami na rôznych súťažiach a prehliadkach sa môže pochváliť naša základná umelecká škola.

 

(roky 2017-2018)

 

Jedna z oblastí, ktorú sme najvýraznejšie podporovali, je školstvo. na rekonštrukciu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sme preinvestovali 500-tisíc eur, čo sa – veríme -  pozitívne odrazí na podmienkach vyučovacieho procesu.

 

Vymenili sme napríklad okná v Základnej škole Čsl. brigády a v Materskej škole Aurela Stodolu či v Materskej škole Nábrežie 4. apríla, doplnili sme vybavenie telocviční. V mestských Detských inštrukčných jasliach sme rekonštruovali kuchyňu, spálňu, práčovňu a ďalšie vybavenie.

 

Okrem množstva rekonštrukcií, ktoré zlepšili podmienky pre deti, pedagógov, vychovávateľky a kuchyne, sme pripravili mnoho inovatívnych programov. V školskom roku sme pre deti z materských a základných škôl zorganizovali separačné aktivity s cieľom naučiť najmenších, ako správne triediť odpad a prispievať k zlepšeniu kvality životného prostredia. Pre riaditeľov škôl a školských zariadení sme zaviedli pravidelné metodické odborné dovzdelávanie. V roku 2016 sme zaviedli transparentné hodnotenie riaditeľov škôl. Na rozšírenie obzorov detí a vštepovanie ideí tolerancie sme pripravili akciu Tolerancia nie je len slovo.

(roky 2015 - 2016)

 

Moderné vzdelávanie a aktívne trávenie voľného času

Prioritou vedenia mesta v oblasti školstva a športu je vytvárať vhodné podmienky pre moderné vzdelávanie a aktívne trávenie voľného času detí a mládeže. Zrekonštruovali a zateplili sme tri základné a jednu materskú školu (ZŠ J. Kráľa, ZŠ na Demänovskej ceste, ZŠ M. R. Martákovej  a MŠ  Československej brigády). Školy budú tiež vybavené výpočtovou technikou a modernými školskými pomôckami, ktoré prispejú k skvalitneniu vzdelávacieho procesu. Mesto získalo na financovanie týchto aktivít  3,5 milióna eur z eurofondov. Realizujeme aj plynofikáciu škôl a škôlok, modernizáciu kotolní, výmenu okien a opravy striech.


Predstavitelia mesta výrazne podporujú aj vznik športovísk pre rozvoj športových aktivít. Najrozsiahlejším projektom bolo Vybudovanie multifunkčnej haly Liptov Aréna, ktorú využilo v priebehu jej doterajšej existencie už viac  ako 10 tisíc aktívnych športovcov.


Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity vyrástli pri  Základnej škole Janka Kráľa a pri škole na ulici Československej brigády. Na ich výstavbu sme získali financie vo výške 422 tisíc eur z fondov Nórskeho finančného mechanizmu.


Umelý trávnik a zrenovované sociálne zariadenia na futbalovom ihrisku MFK Tatran Okoličné zlepšili podmienky pre viac ako 500  mladších žiakov, futbalistov juniorov i seniorov. Pribudli nové ihriská s umelým trávnikom v Okoličnom a Palúdzke.


Vodní slalomári budú mať novú lodenicu v Areáli KTK. Po 30 rokoch sa konečne  zlepšia podmienky pre prípravu nielen olympijských víťazov, ale aj nových vodáckych talentov. Projekt v celkovej výške 1,5 milióna eur financuje Ministerstvo obrany SR.

 (roky 2007 - 2010)