Zvýšili sme komfort pre seniorov

Zapojili sme sa do projektu pre poskytnutie pôdy na jej obrábanie a pestovanie plodín sociálne slabšími obyvateľmi, respektíve dôchodcami. Využili sme aj možnosti národného projektu terénnej sociálnej práce, ktorú robia dve terénne sociálne pracovníčky a jedna terénna pracovníčka. Poskytujú poradenstvo a pomoc rodinám a jednotlivcom, projekt potrvá do roku 2019.

 

Predložili sme na schválenie všeobecne záväzné nariadenie, ktoré oslobodzuje od dane za psa pre daňovníkov s rôznymi diagnózami. Zavádzame možnosť odpracovať si dlh voči mestu formou dobrovoľníckej činnosti. V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb sme zakúpili antidekubitné podložky a fixačné pásy, vymenili sme antidekubitné matrace a zakúpili kreslo s jedálenskou doskou, parný čistič na dezinfekciu priestorov, evakuačné podložky. Z bezpečnostných dôvodov sme vymenili zárubne a dvere, odstránili sme nepoužívané komíny. V roku 2016 sme zrevitalizovali priestory spoločenskej miestnosti a kaplnky. Za roky 2014 – 2016 sme takto investovali 15-tisíc eur.

 

Počas dvoch mesiacov zimy 2016 sme zabezpečili vybudovanie stanu pre ľudí bez domova, palivo na vykurovanie stanu a cez víkendy čaje a kávu pre sociálne slabých. Mesto v roku 2015 získalo ocenenie Oskar bez bariér za projekt sociálna škôlka, za odstraňovanie bariér u sociálne slabších rodín s deťmi. Z grantu vyššieho územného celku sme zakúpili stolnotenisové stoly a zorganizovali turnaj pre rómske rodiny.
Každoročne organizujeme fašiangovú zábavu pre kluby seniorov v Dome kultúry. V Demänovej sme zrekonštruovali zariadenie a priestory pre klub seniorov a v Klube seniorov Iľanovo sme zabezpečili brúsenie parkiet, vymaľovanie a výmenu okien. Založili sme nové denné centrum. V každom klube seniorov postupne vymieňame a dopĺňame interiérové vybavenie. V rámci projektu Aktívne starnutie seniorov sme vybavili kluby počítačmi. Poskytli sme im sálu Domu kultúry na rozličné podujatia. V Dome kultúry Palúdzka sme zorganizovali odbornú prednášku.

 

Spracovali sme strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta na obdobie 2015 – 2020. V priestoroch mestského úradu každoročne organizujeme spolu s charitatívnymi organizáciami a manželmi Perašínovcami vianočnú kapustnicu pre ľudí bez strechy nad hlavou. Spolu so Slovenským červeným krížom pracujeme na vydávaní balíčkov pre obyvateľov a rodiny v hmotnej núdzi.
Prostredníctvom mestskej polície sme zrealizovali projekty, ktoré zvýšia bezpečnosť obyvateľov Mikuláša. Ďalšie rozvojové projekty slúžia na spoluprácu a zlepšenie života komunít a marginalizovaných skupín, ako je obnova a rozšírenie kamerového systému, nové bicykle pre cyklohliadky či podiel na projekte mladý ochranca poriadku.
(roky 2015 - 2016)

 

Komplexné sociálne služby, zdravotná starostlivosť a dôstojná staroba

Mesto vypracovalo Komunitný plán, ktorý rieši poskytovanie komplexných sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti a dôstojné prežívanie staroby pre svojich občanov. Cieľom Komunitného plánu je neustále zvyšovať kvalitu života zdravotne postihnutých spoluobčanov, seniorom, rodinám s deťmi a občanom v nepriaznivej sociálnej situácii.


Radnica zrekonštruovala Klub seniorov v Okoličnom, podporuje činnosti klubov seniorov v jednotlivých mestských častiach, pravidelne organizuje kultúrne podujatia a poznávacie zájazdy pre seniorov. Zabezpečili sme aj zavedenie internetu do klubov seniorov a ich vybavenie počítačovou technikou. Naši dôchodcovia starší ako 65 rokov môžu využívať zvýhodnené cestovné v MHD vo výške 3 centy, taktiež zľavnené vstupy do Aquaparku Tatralandia.
Mesto pravidelne dotuje neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby – Spišskú katolícku charitu a Evanjelickú diakóniu. Radnica dobudovala vonkajší areál Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb v Liptovskom Mikuláši.
V rámci projektu „Mesto bez bariér“ mikulášska radnica odstraňuje bariéry  a napomáha tak ku skvalitneniu života znevýhodnených občanov. Vydali sme  mapu pre imobilných občanov a turistov, podporujeme miestne kluby zdravotne postihnutých a zapájame telesne postihnutých spoluobčanov do verejného a spoločenského života.


Patričnú pozornosť venuje vedenie miestnej radnice aj Rómom žijúcim na území mesta. Pripravili sme strategický dokument „Komplexná stratégia riešenia problémov rómskej komunity v meste Liptovský Mikuláš na roky 2009 - 2013“. Stratégia určuje ciele a úlohy mesta pri riešení problémov tejto skupiny obyvateľov. Samospráva ich aktívne napĺňa. Zabezpečili sme dlhodobú a systematickú terénnu sociálnu prácu v rómskej komunite. Vytvorili sme trvalé pracovné miesta pre príslušníkov rómskej komunity v nocľahárni a Komunitnom centre „Nový svet“ v Hlbokom.

(roky 2007 - 2010)