Zvýšili sme komfort pre seniorov

Začali sme poskytovať príspevok na prevádzku prepravnej služby pre obyvateľov mesta. Pokračovali sme v podpore domácej opatrovateľskej služby pre obyvateľov a poskytovali sme finančnú podporu pre charitu. Vďaka inštitútu osobitného príjemcu sa podarilo splácať pohľadávky, ktoré mestu vznikli od neplatičov na daniach, odpadoch či nájomnom (v roku 2017 19 tisíc eur). Prostredníctvom grantovej výzvy sme podporili 14 organizácií zdravotne znevýhodnených obyvateľov. Pravidelne organizujeme vianočnú kapustnicu pre bezdomovcov, na ktorú sme získali peniaze z nadácie. V Komunitnom centre sme zakúpili didaktické pomôcky pre sociálnu škôlku. V zariadení pre seniorov sme kompletne vymenili kuchynské linky a zariadenia a zakúpili sme pomôcky pre klientov či inštalovali elektronického vrátnika. Detské jasle získali financie na rekonštrukciu kočikárne. Modernizujeme denné centrá a do roku 2019 pokračujeme v projekte terénna sociálna práca. V roku 2018 sme začali s prípravou komplexnej stratégie riešenia bezdomovectva v mesta. Tiež začíname so zavádzaním štandardov kvality v sociálnych službách.

(roky 2017 – 2018)

 

Zapojili sme sa do projektu pre poskytnutie pôdy na jej obrábanie a pestovanie plodín sociálne slabšími obyvateľmi, respektíve dôchodcami. Využili sme aj možnosti národného projektu terénnej sociálnej práce, ktorú robia dve terénne sociálne pracovníčky a jedna terénna pracovníčka. Poskytujú poradenstvo a pomoc rodinám a jednotlivcom, projekt potrvá do roku 2019.

 

Predložili sme na schválenie všeobecne záväzné nariadenie, ktoré oslobodzuje od dane za psa pre daňovníkov s rôznymi diagnózami. Zavádzame možnosť odpracovať si dlh voči mestu formou dobrovoľníckej činnosti. V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb sme zakúpili antidekubitné podložky a fixačné pásy, vymenili sme antidekubitné matrace a zakúpili kreslo s jedálenskou doskou, parný čistič na dezinfekciu priestorov, evakuačné podložky. Z bezpečnostných dôvodov sme vymenili zárubne a dvere, odstránili sme nepoužívané komíny. V roku 2016 sme zrevitalizovali priestory spoločenskej miestnosti a kaplnky. Za roky 2014 – 2016 sme takto investovali 15-tisíc eur.

 

Počas dvoch mesiacov zimy 2016 sme zabezpečili vybudovanie stanu pre ľudí bez domova, palivo na vykurovanie stanu a cez víkendy čaje a kávu pre sociálne slabých. Mesto v roku 2015 získalo ocenenie Oskar bez bariér za projekt sociálna škôlka, za odstraňovanie bariér u sociálne slabších rodín s deťmi. Z grantu vyššieho územného celku sme zakúpili stolnotenisové stoly a zorganizovali turnaj pre rómske rodiny.
Každoročne organizujeme fašiangovú zábavu pre kluby seniorov v Dome kultúry. V Demänovej sme zrekonštruovali zariadenie a priestory pre klub seniorov a v Klube seniorov Iľanovo sme zabezpečili brúsenie parkiet, vymaľovanie a výmenu okien. Založili sme nové denné centrum. V každom klube seniorov postupne vymieňame a dopĺňame interiérové vybavenie. V rámci projektu Aktívne starnutie seniorov sme vybavili kluby počítačmi. Poskytli sme im sálu Domu kultúry na rozličné podujatia. V Dome kultúry Palúdzka sme zorganizovali odbornú prednášku.

 

Spracovali sme strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta na obdobie 2015 – 2020. V priestoroch mestského úradu každoročne organizujeme spolu s charitatívnymi organizáciami a manželmi Perašínovcami vianočnú kapustnicu pre ľudí bez strechy nad hlavou. Spolu so Slovenským červeným krížom pracujeme na vydávaní balíčkov pre obyvateľov a rodiny v hmotnej núdzi.
Prostredníctvom mestskej polície sme zrealizovali projekty, ktoré zvýšia bezpečnosť obyvateľov Mikuláša. Ďalšie rozvojové projekty slúžia na spoluprácu a zlepšenie života komunít a marginalizovaných skupín, ako je obnova a rozšírenie kamerového systému, nové bicykle pre cyklohliadky či podiel na projekte mladý ochranca poriadku.
(roky 2015 - 2016)

 

Komplexné sociálne služby, zdravotná starostlivosť a dôstojná staroba

Mesto vypracovalo Komunitný plán, ktorý rieši poskytovanie komplexných sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti a dôstojné prežívanie staroby pre svojich občanov. Cieľom Komunitného plánu je neustále zvyšovať kvalitu života zdravotne postihnutých spoluobčanov, seniorom, rodinám s deťmi a občanom v nepriaznivej sociálnej situácii.


Radnica zrekonštruovala Klub seniorov v Okoličnom, podporuje činnosti klubov seniorov v jednotlivých mestských častiach, pravidelne organizuje kultúrne podujatia a poznávacie zájazdy pre seniorov. Zabezpečili sme aj zavedenie internetu do klubov seniorov a ich vybavenie počítačovou technikou. Naši dôchodcovia starší ako 65 rokov môžu využívať zvýhodnené cestovné v MHD vo výške 3 centy, taktiež zľavnené vstupy do Aquaparku Tatralandia.
Mesto pravidelne dotuje neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby – Spišskú katolícku charitu a Evanjelickú diakóniu. Radnica dobudovala vonkajší areál Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb v Liptovskom Mikuláši.
V rámci projektu „Mesto bez bariér“ mikulášska radnica odstraňuje bariéry  a napomáha tak ku skvalitneniu života znevýhodnených občanov. Vydali sme  mapu pre imobilných občanov a turistov, podporujeme miestne kluby zdravotne postihnutých a zapájame telesne postihnutých spoluobčanov do verejného a spoločenského života.


Patričnú pozornosť venuje vedenie miestnej radnice aj Rómom žijúcim na území mesta. Pripravili sme strategický dokument „Komplexná stratégia riešenia problémov rómskej komunity v meste Liptovský Mikuláš na roky 2009 - 2013“. Stratégia určuje ciele a úlohy mesta pri riešení problémov tejto skupiny obyvateľov. Samospráva ich aktívne napĺňa. Zabezpečili sme dlhodobú a systematickú terénnu sociálnu prácu v rómskej komunite. Vytvorili sme trvalé pracovné miesta pre príslušníkov rómskej komunity v nocľahárni a Komunitnom centre „Nový svet“ v Hlbokom.

(roky 2007 - 2010)